PODSUMOWANIE AKCJI ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Dużym Samorządem Uczniowskim zakończyło akcję zbiórki karmy dla kotów i psów, Akcja trwała dwa miesiące i objęła swoim zasięgiem całą szkołę wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Ogółem zebrano 45,45 kg karmy. W tym: karmy suchej dla kotów 6,25 kg.; karmy mokrej 6,55kg oraz 22,50 kg. karmy suchej dla psów i 10,65 mokrej dla psów
Zebrana ilość pożywienia dla zwierząt niech będzie wyznacznikiem ogromnej wrażliwości dzieci i uczniów naszej szkoły na los kotów i psów w potrzebie.
W trakcie akcji doszło do pewnego incydentu losowego. W obrębie naszej szkoły, a dokładnie na boisku szkolnym, przybłąkał się bezdomny piesek. Był bardzo wycieńczony i zaniedbany. Dzięki zebranej karmie i zaangażowaniu grupy uczniów oraz Pana Tomasza Mocha, piesek został zaopatrzony i bezpiecznie przewieziony do zamojskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Podjęcie takiej inicjatywy jest dowodem na gotowość niesienia pomocy przez naszych uczniów w praktyce.
Dziękujemy Wszystkim za wzięcie udziału w akcji!
KAŻDY Z WAS OKAZAŁ WIELKIE SERCE !!!!!
Karma zostanie przekazana osobie prowadzącej przydomowe schronisko.

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU WRAZ Z DUŻYM SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM ZACHĘCA DO ZBIÓRKI KARMY DLA KOTÓW I PSÓW – NIE BĄDŹ TAKI, NAKARM KOTY NO I PSIAKI”

DOŁĄCZ DO NAS, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – KARMA MOKRA, KARMA SUCHA, MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ SMAKOŁYK…!!!!!!
Czas akcji: 05 marca – 30 kwietnia 2019 r.

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWADZIE

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce
z jakim tej pomocy się udziela”.
Jan Paweł II
Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania . Często kierują się wrażliwością, troską          o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród dzieci i młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.
Szkolne Koło Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego.
Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:
–    Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Opiekunowie Samorządów Uczniowskich – Małego i Dużego;
–    Liderzy (minimum trzech, wybrani spośród uczniów/reprezentantów klas);
–   Członkowie  – uczniowie szkoły, którzy złożyli pisemne deklaracje.
Opiekun i Liderzy wspierani przez opiekunów Samorządów Uczniowskich, kierują poczynaniami Wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu  wspiera  funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły:

 • umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób wiedzy z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności i bezdomności;
 • przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych;
 • umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.

CELE I DZIAŁANIA
Szkolne Koło Wolontariatu w szczególności:

 • Zapoznaje uczniów z ideą wolontariatu oraz ją propaguje;
 • Rozwiązuje trudności niektórych uczniów bez interwencji innych instytucji:
  – może nieść pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych,
  – może organizować jednorazowe akcje uczniom wymagającym pomocy,
  – może udzielać korepetycji uczniom z problemami w nauce;
 • Uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:
  –  organizowanie lub współorganizowanie loterii, szkolnych dyskotek  bądź uczniowskich imprez integracyjnych;
  – przeprowadzanie różnorodnych zbiórek np. książek, gier planszowych, zabawek, przytulanek, karmy dla zwierząt domowych, których celem jest wsparcie i pomoc danej instytucji lub osób;
 • – współorganizowanie lub pomoc przy organizacji szkolnych uroczystości, akademii, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej;

4) Uwrażliwia na cierpienie, samotność i potrzeby innych poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, wpływa na tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami, rozwija uczucia empatii i zrozumienia;

5) Kreuje szkołę jako centrum lokalnej aktywności poprzez:
–  kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
– budowanie twórczej atmosfery w szkole, która sprzyja samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
–  motywuje do współdziałania z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
–  uczy współdziałania uczniów i wzajemnego wspieranie się;
–  kultywuje i wzbogaca tradycje szkoły zgodnie z założeniami statutowymi oraz programem wychowawczo-profilaktycznym;
–  daje możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
– umożliwia zdobycie doświadczenia w nowych dziedzinach;
– umożliwia prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
–  jest możliwością do wspieranie ciekawych inicjatyw całej społeczności szkolnej;
–  jest inspiracją do aktywnego spędzania czasu wolnego

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA WOLONTARIATU

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu        związanych z wykonywaną pracą.
 5. Nie wolno wywierać na Wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 6. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
 8. Każdy ma prawo przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając    odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Koła  Wolontariatu.

 Obowiązki wolontariusza:Niepełnoletni członkowie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Wolontariacie.

 1. Wolontariusz dokumentuje swoje działania w dzienniczku Wolontariusza.
 2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach Wolontariatu.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 5. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady takie, jak:
  – zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
  – zasada troski o los słabszych;
  – zasada równości;
  – zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

Zadania opiekuna

Do zadań opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu należy w szczególności:

 • zainicjowanie powstania grupy;
 • zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania;
 • szkolenie wolontariuszy;
 • współpraca z rodzicami;
 • wspieranie wolontariuszy;
 • prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń;
 • motywowanie w sytuacjach zniechęcenia.

 

Nagradzanie wolontariuszy:

 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:
  – wyrażenie uznania ustnego;
  – pochwałę na forum szkoły (od opiekuna, dyrektora);
  – zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników jego pracy;
  – dyplom uznania wręczony przez dyrektora podczas zakończenia roku szkolnego.
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie:

 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
 2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

Dokumentacja:
– sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;
– rejestr akcji,
– sporządzanie sprawozdań,
– umieszczanie informacji i zdjęć z przeprowadzonych akcji, na stronie internetowej szkoły;

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
Wolontariat jest to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.”
Tak więc, wolontariat rozumiem jako działanie na rzeczy innych osób, za które nie pobieramy wynagrodzenia. Aktywność, którą możemy uznać za wolontarystyczną, musi zostać podjęta świadomie. A więc wolontariusz musi wiedzieć, od kiedy jest wolontariuszem, musi mieć określony zakres pracy, świadomość praw i obowiązków. Kolejnym aspektem pracy wolontariusza, jest dobrowolna chęć podjęcia jej, a więc brak czynników zewnętrznych warunkujących podjęcie działania, brak przymusu. Nie możemy również mówić o wolontariacie gdy pomagamy rodzinie, przyjaciołom, czy koleżance.
Wolontariuszem może zostać niemal każdy – nie musimy mieć jakichś szczególnych zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne. Zasadniczo nie ma również ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie powinny jednak uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Są również miejsca, w których wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat.

Czym właściwie jest wolontariat i kto może zostać wolontariuszem?                       Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za to, co robi. Dobrowolnie angażuje się na rzecz organizacji i innych osób, oferuje im swój wolny czas i umiejętności.
WOLONTARIAT – w jaki sposób?
Istnieją dwie podstawowe formy wolontariatu. Wolontariat długoterminowy i krótkoterminowy.
Wolontariat długoterminowy
 jest  działaniem stałym i sukcesywnym sam określasz ilość przepracowanych godzin w tygodniu np. udzielanie korepetycji raz w tygodniu.
Wolontariat akcyjny (krótkoterminowy), jest zawierany w celu wypełnienia jakiegoś zadania, przeprowadzenia działania bądź pomocy w przeprowadzeniu akcji np. pomoc przy festynie, zorganizowanie Dnia Dziecka, przedstawienia dla seniorów, akcje różnorodnych zbiórek.
Wolontariat indywidualny, wolontariusz ma własne wyodrębnione stanowisko pracy, pracuje sam w porozumieniu z koordynatorem i zajmuje się konkretną działalnością, np. współpracuje z dzieckiem autystycznym, z osobą starszą dotrzymując towarzystwa w jej miejscu zamieszkania, indywidualnie pracuje z dzieckiem.
Wolontariat grupowy, w którym wolontariusz współpracuje z grupą wolontariuszy, która jest zaangażowana w realizację np. jakiegoś projektu.
WOLONTARIAT… TAK czy NIE?
TY POMAGASZ!
→ pomagasz osobom które znalazły się w trudnej sytuacji
→ pomagasz osobom starszym przełamując poczucie osamotnienia
→ pomagasz dzieciom i młodzieży w trudnościach w nauce
→ pomagasz zmieniać swoje otoczenie
→ poznajesz i integrujesz się ze społecznością w której mieszkasz
→ aktywizujesz innych i zachęcasz do działania
a co dla CIEBIE?
→ samorealizujesz się i rozwijasz się
→ jesteś aktywny
→ otwierasz się na innych ludzi
→ uczysz się komunikacji z innymi ludźmi i środowiskiem
→ uczysz się współpracy i pracy w zespole
→ zbierasz nowe doświadczenia otrzymujesz również zaświadczenie o ich zdobyciu
→ pogłębiasz pasje i szukasz nowych zainteresowań
→ fajnie spędzasz czas
Zanim zgłosisz się jako wolontariusz – zastanów się czym chciałbyś się zajmować, co sprawia ci najwięcej radości i satysfakcji – czy są to zajęcia z dziećmi, pomoc osobom starszym, a może opieka nad zwierzętami?

A MOŻE MASZ INNĄ PROPOZYCJĘ? Pomyśl, komu najbardziej mógłbyś pomóc i gdzie czułbyś się naprawdę dobrze. Jeśli już znasz odpowiedź, to po prostu…
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I ZACZNIEMY DZIAŁAĆ!

PAMIĘTAJ !!!!!
WOLONTARIAT TO NIE JEST NIEWOLNICTWO, TO DZIAŁANIE DOBROWOLNE
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !

 

 

Luty 2021
P W Ś C P S N
« Sty    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 58
W tym tygodniu: 977
Łącznie: 1272784
Kontakt
Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Zawadzie
 • Zawada 46 22-400 Zamość
 • 84 616 80 24
 • zawadasp@o2.pl