DZIEŃ KOBIET

KOBIETA JEST JAK KWIAT, CZYM BYŁBY OGRÓD BEZ KWIATÓW…

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie święto o nazwie Matronalia. Przypadało ono na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. W Polsce jest ono obchodzone od 1910 roku. To dzień, w którym mężowie, synowie, narzeczeni, współpracownicy oraz po prostu znajomi kierują w stronę każdej kobiety uśmiech i miłe słowo, a czasem skromny upominek.

DNI WOLNE

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE DNI 25 I 26 MARCA SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZYPADAJĄCE W TYCH DNIACH REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. PRZEDSZKOLE W TYCH DNIACH PRACUJE WG PLANU.

WOLONTARIAT

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU WRAZ Z DUŻYM SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM ZACHĘCA DO ZBIÓRKI KARMY DLA KOTÓW I PSÓW – NIE BĄDŹ TAKI, NAKARM KOTY NO I PSIAKI”

DOŁĄCZ DO NAS, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – KARMA MOKRA, KARMA SUCHA, MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ SMAKOŁYK…!!!!!!
Czas akcji: 05 marca – 30 kwietnia 2019 r.

ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI

WYRÓŻNIENIE DLA MARCELA!

W dniu 14 lutego 2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom XIII-tej Edycji Konkursu Plastycznego ,,Anioły, Aniołki, Aniołeczki”(pod patronatem Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego). Podsumowanie połączone zostało z wystawą pokonkursową prac. Niespodziankę w ten walentynkowy dzień przygotował Narodowy Bank Polski – uczestnicy uroczystości mieli  okazję poznać ciekawe wątki z aniołem w roli głównej. Wykład „Anioły w nominałach i banknotach” wygłosił  Główny Specjalista NBP pan Marek Momot. Na konkurs wpłynęło 500 prac plastycznych.  Wyróżnienie w w/w konkursie w kategorii klas I-III  zdobył  uczeń klasy I Marcel Dołba.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

PLAN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWADZIE

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce
z jakim tej pomocy się udziela”.

Jan Paweł II
Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania . Często kierują się wrażliwością, troską          o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród dzieci i młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.
Szkolne Koło Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego.
Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:

–    Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Opiekunowie Samorządów Uczniowskich – Małego i Dużego;
–    Liderzy (minimum trzech, wybrani spośród uczniów/reprezentantów klas);
–   Członkowie  – uczniowie szkoły, którzy złożyli pisemne deklaracje.

Opiekun i Liderzy wspierani przez opiekunów Samorządów Uczniowskich, kierują poczynaniami Wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu  wspiera  funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły:

 • umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób wiedzy z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności i bezdomności;
 • przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych;
 • umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.

CELE I DZIAŁANIA
Szkolne Koło Wolontariatu w szczególności:

 • Zapoznaje uczniów z ideą wolontariatu oraz ją propaguje;
 • Rozwiązuje trudności niektórych uczniów bez interwencji innych instytucji:

– może nieść pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych,

– może organizować jednorazowe akcje uczniom wymagającym pomocy,

– może udzielać korepetycji uczniom z problemami w nauce;

 • Uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:

–  organizowanie lub współorganizowanie loterii, szkolnych dyskotek  bądź uczniowskich imprez integracyjnych;

– przeprowadzanie różnorodnych zbiórek np. książek, gier planszowych, zabawek, przytulanek, karmy dla zwierząt domowych, których celem jest wsparcie i pomoc danej instytucji lub osób;

– współorganizowanie lub pomoc przy organizacji szkolnych uroczystości, akademii, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej;

4) Uwrażliwia na cierpienie, samotność i potrzeby innych poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, wpływa na tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami, rozwija uczucia empatii i zrozumienia;

5) Kreuje szkołę jako centrum lokalnej aktywności poprzez:

–  kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

– budowanie twórczej atmosfery w szkole, która sprzyja samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

–  motywuje do współdziałania z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

–  uczy współdziałania uczniów i wzajemnego wspieranie się;

–  kultywuje i wzbogaca tradycje szkoły zgodnie z założeniami statutowymi oraz programem wychowawczo-profilaktycznym;

–  daje możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;

– umożliwia zdobycie doświadczenia w nowych dziedzinach;

– umożliwia prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.  

–  jest możliwością do wspieranie ciekawych inicjatyw całej społeczności szkolnej;

–  jest inspiracją do aktywnego spędzania czasu wolnego

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA WOLONTARIATU

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu        związanych z wykonywaną pracą.
 5. Nie wolno wywierać na Wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 6. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
 8. Każdy ma prawo przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając    odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Koła  Wolontariatu.

 Obowiązki wolontariusza:

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Wolontariacie.
 2. Wolontariusz dokumentuje swoje działania w dzienniczku Wolontariusza.
 3. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach Wolontariatu.
 4. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 5. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 6. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady takie, jak:

– zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

– zasada troski o los słabszych;

– zasada równości;

– zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

Zadania opiekuna

Do zadań opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu należy w szczególności:

 • zainicjowanie powstania grupy;
 • zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania;
 • szkolenie wolontariuszy;
 • współpraca z rodzicami;
 • wspieranie wolontariuszy;
 • prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń;
 • motywowanie w sytuacjach zniechęcenia.

 

Nagradzanie wolontariuszy:

 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:

– wyrażenie uznania ustnego;

– pochwałę na forum szkoły (od opiekuna, dyrektora);

– zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników jego pracy;

– dyplom uznania wręczony przez dyrektora podczas zakończenia roku szkolnego.

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie:

 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
 2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

Dokumentacja:

– sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;

– rejestr akcji,

– sporządzanie sprawozdań,

– umieszczanie informacji i zdjęć z przeprowadzonych akcji, na stronie internetowej szkoły;

       Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.